Brzeg Dolny - www.brzegdolny.pl Brzeg Dolny - www.brzegdolny.pl
e-mail | Kino | Park Miejski | Poczta | Linki | Przetargi | Foto | PKP | Dane teleadresowe | Kontakt
Brzeg Dolny
Strona główna
Gmina Brzeg Dolny
Partnerstwo miast
Historia Brzegu Dolnego
Honorowi Obywatele
Kultura
Wypoczynek i rekreacja
Przemysł
Oferta dla inwestorów
Projekty UE
Służba zdrowia
Pomoc społeczna
Oświata
Telewizja Miejska TvBD
TvBD ARCHIWUM
Plan miasta
Nasza Policja
Organizacje Pozarządowe
Galeria zdjęć

Panorama Brzegu Dolnego

Poczta

Komunikator SISMS

ARAW

Biuletyn Informacji Publicznej


Profesjonalne bezpłatne statystyki www

» Informacje ogólne

Informacje ogólne | Urząd Miejski | Honorowi Obywatele | SiSMS

Panorama Brzegu DolnegoPołożenie
Położona na prawym brzegu rzeki Odry gmina Brzeg Dolny jest jedną z trzech gmin, obok gminy Wołów oraz gminy Wińsko, tworzących powiat wołowski. Gmina położona jest w odległości 31 km na północny-zachód od miasta Wrocławia i stanowi przedłużenie obszaru wrocławskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej. Od północy graniczy ona z gminą Wołów, od wschodu z należącą do powiatu trzebnickiego gminą Oborniki Śląskie, a od strony południowej z gminami Miękinia i Środa Śląska leżącymi w powiecie średzkim. Jedynie ta ostatnia granica jest granicą naturalną, biegnącą wzdłuż biegu Odry. Obszar gminy zajmuje 94,4 km2, co stanowi niecałe 14% powierzchni powiatu.
Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne, obszar gminy Brzeg Dolny należy do dwóch makroregionów: Niziny Śląskiej i Wału Trzebnickiego. W skład Niziny Śląskiej na terenie gminy wchodzą fragmenty dwóch mezoregionów - Pradoliny Wrocławskiej położonej równoleżnikowo wzdłuż rzeki Odry w południowej części gminy, oraz, pasa Wysoczyzny Rościsławickiej obejmującego środkową i północno-zachodnią część gminy i oddzielającego pradolinę Odry od leżących na północnym wschodzie Wzgórz Trzebnickich. Różnica poziomu terenu dochodzi do 60 m., a różnice lokalne do 40 m. Najwyższe wzniesienie w gminie stanowi zbocze opadające spod kulminacji 198,8 m. n.p.m. leżącej na południe od Bagna w gminie Oborniki Śląskie, którą granica gminy Brzeg Dolny przecina na wysokości 185,2 m. n.p.m. na wsch. od Godzięcina. Punkt najniższy to brzeg rzeki Odry na granicy z gminą Wołów - 102 m. n.p.m. Oba regiony geograficzne różnią się warunkami fizycznymi, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój historyczny położonych tam osad. Krajobraz gminy można scharakteryzować jako rolniczo-leśny (lasy zajmują powierzchnię około 30 procent powierzchni gminy), przy czym samo miasto Brzeg Dolny ma charakter przemysłowy.

Odra i zbiorniki wodne
Na zasoby wód powierzchniowych składają się rzeki - Odra, Jodłówka, Juszka Wołowska a także małe zbiorniki retencyjne w Kręsku i w Godzięcinie (pow. zalewu 2,72 ha) oraz duże zbiorniki rekreacyjne zlokalizowane w miejscowościach Wały, Grodzanów, Pogalewo Wielkie o łącznej pow. zalewu 7,35 ha. Rzeka Odra, która stanowi południową granicę gminy płynie tu na długości ok. 16 km.

Klimat
Obszar gminy Brzeg Dolny znajduje się w jednej z najcieplejszych dzielnic klimatycznych kraju. Średnie temperatury roczne wynoszą 8,5°C, suma rocznych opadów zawiera się w przedziale 500-600 mm, a pokrywa śnieżna utrzymuje się 50-60 dni. Okres wegetacyjny jest długi i wynosi 255 dni.

Gleby
Północno-wschodni obszar gminy pokrywają gleby urodzajne, klasy bonitacyjnej od I - IVa. Gleby słabsze występują w postaci niewielkich enklaw. Generalnie występują gleby bielicowe wytworzone z utworów lessowatych oraz gleby brunatne. W dolinach cieków znajdują się użytki zielone wykształcone na madach. Na obszarze gminy występują dwa główne typy gleb. Szeroką dolinę Odry oraz doliny jej dopływów pokrywają mady rzeczne oraz płaty gleb mułowych. Na północ i północny-wschód od doliny Odry leżą na przemian gleby bielicowe, gleby płowe i brunatne właściwe. Te ostatnie leżą na obszarze Wzgórz Trzebnickich. W przeważającej większości na powierzchni gminy występują gleby strefowe. Są to gleby brunatne, płowe, rdzawe i bielicowe (łącznie ok. 75% powierzchni gminy) oraz gleby śródstrefowe - mady, czarne ziemie, gleby torfowe i murszowe. Gleby pseudobielicowe i brunatne położone są przeważnie w terenach wyżej położonych i użytkowane są jako grunty orne. część tych gleb użytkowana jest jako użytki zielone (pastwiska typu grądowego). Występują one na północ i północny - wschód od doliny Odry. Największe ich skupisko to Wzgórza Trzebnickie. Mady i czarne ziemie użytkowane są w większości jako użytki zielone. Pokrywają one dolinę Odry oraz doliny jej dopływów.

Lasy i rolnictwo
Grunty pod lasami i zadrzewieniami na terenie gminy Brzeg Dolny stanowią 3 320 ha, co odpowiada 34,1% powierzchni ogólnej. Administracyjnie przynależą do Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz Nadleśnictwa Wołów. Pod względem przyrodniczo-leśnym lasy gminy położone są w V Krainie Śląskiej w 2 Dzielnicy Wrocławskiej, w mezoregionie Pradoliny Wrocławskiej.

Obszary chronione
Na terenie gminy Brzeg Dolny, na granicy z gminą Oborniki Śląskie, na północny-wschód od wsi, od której przyjął nazwę jest usytuowany rezerwat Jodłowice. Na terenie gminy Brzeg Dolny zajmuje on powierzchnię 1,9 ha i chroni jodłowy bór mieszany o charakterze puszczańskim. Jodła występuje tu w pobliżu północnej granicy swego naturalnego zasięgu. W skład boru wchodzą ponadto: świerki, dęby, modrzewie i sosny. W runie leśnym występują rośliny borowe. Rezerwat został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 114 z dnia 20 marca 1958. Przy wschodniej granicy rezerwatu leży głaz narzutowy tzw. Głaz Romera, który jest nieożywionym pomnikiem przyrody.
Na terenie gminy Brzeg Dolny znajduje się ponadto 5 parków - 4 wiejskie (w miejscowościach Godzięcin, Grodzanów, Pogalewo Małe, Żerków) oraz Park Miejski w Brzegu Dolnym. Parki zabytkowe w Godzięcinie, Pogalewie Małym oraz Żerkowie zostały wpisane do rejestru zabytków - na ich terenie znajdują się stanowiska archeologiczne. Natomiast położony w samym centrum miasta, zajmujący powierzchnię 67 ha Park Miejski to "zielone płuca" Brzegu Dolnego. Początki parku można datować na drugą połowę XVIII w. Szczególny wpływ na jego wygląd miała działalność Karla Gottharda Langhansa (wsławił się przede wszystkim jako architekt Fryderyka Wielkiego, projektując m.in. Bramę Brandenburską w Berlinie). Jego dziełem były m.in.: basen kąpielowy, herbaciarnia, leśniczówka oraz oficyna pałacowa, zbudowana w stylu klasycystycznym - dziś siedziba Urzędu Miejskiego. Obecnie Park, pomimo iż znikła z niego większość XVIII i XIX wiecznych budowli w dalszym ciągu jest ważnym centrum życia całej dolnobrzeskiej społeczności, przede wszystkim jako dobre miejsce do wypoczynku i spacerów.
Ponadto na terenie gminy projektowane jest opracowanie planów ochrony i utworzenie:

 • rezerwatu przyrody "Pogalewskie źródliska" - celem ochrony lasu nadodrzańskiego z bogatym runem kokoryczowym oraz źródlisk położonych na malowniczej skarpie; planowana powierzchnia to ok. 12 ha;
 • zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Wały - jedno z najpiękniejszych miejsc w gminie Brzeg Dolny, zespół ze stanowiskami różnych gatunków ryb oraz ptaków wodno-błotnych, zajmujący powierzchnię ok. 100 ha;
 • Nadodrzańskiego Parku Krajobrazowego - projektowany Nadodrzański Park Krajobrazowy chronić będzie najcenniejsze tereny Odry, m.in. starorzecza, lasy łęgowe i tereny podmokłe z rozległymi łąkami, ciągnące się od Brzegu Dolnego do Głogowa po obu stronach rzeki; projektowany obszar na terenie gminy to ok. 300 ha;

Na terenie gminy znajduje się 9 pomników przyrody. Prawnie chronione są stare dęby szypułkowe w Bukowicach oraz lipy drobnolistne w Godzięcinie. Pomnikiem przyrody nieożywionej jest głaz narzutowy w Jodłowicach.

Sołectwa
Gmina podzielona jest na 13 sołectw: Bukowice, Godzięcin, Grodzanów, Jodłowice, Naborów, Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie, Pysząca, Radecz, Stary Dwór, Wały, Żerków, Żerkówek.

Komunikacja
Miasto posiada dogodny układ komunikacyjny w kierunku Lubiąża, Obornik Śląskich, Miękini i Środy Śląskiej, Wołowa, Żmigrodu i stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Ponadto przez miasto przebiega kolejowa zelektryfikowana magistrala Szczecin - Kraków oraz droga wodna Szczecin - Kędzierzyn Koźle.

Atuty Gminy:

 • Korzystne położenie geograficzne, bliskie sąsiedztwo Wrocławia;
 • Rezerwy terenów pod inwestycje przemysłowe i budownictwo mieszkaniowe;
 • Baza przemysłowa - działające duże zakłady przemysłowe;
 • Infrastruktura techniczna pod przemysłową działalność gospodarczą;
 • Istniejące inwestycje zagraniczne;
 • Sieć telekomunikacyjna i transportowa;
 • Zasoby kopalin;
 • Zasoby wody;
 • Dostępność do obsługi bankowej;
 • Lokalizacja i stan bazy edukacyjnej;
 • Infrastruktura społeczna;
 • Stosunkowo niski poziom przestępczości i wysoka wykrywalność;
 • Nadwyżki energii elektrycznej;
 • 100 % wyposażenie gminy w sieć wodociągową i 95 % kanalizacyjną;

Osiągnięcia
Brzeg Dolny stawia na rozwój, przemysł, sport, dostępność i otwartość, nie tylko dla dużych inwestorów i małych przedsiębiorstw, ale również dla mieszkańców i odwiedzających nas gości... Właśnie te cechy spowodowały, że nasze miasto wyróżnia się na tle innych miast nie tylko na Dolnym Śląsku, ale również w Polsce. Już czterokrotnie (w latach 1998, 2000, 2002 i 2003) Brzeg Dolny otrzymał nominację do wyróżnienia Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii najbardziej gospodarnej dolnośląskiej gminy. Potwierdzeniem tej wysokiej oceny było uznanie w 1999 roku naszej gminy przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową za jeden z najatrakcyjniejszych dla inwestorów małych miast w Polsce. Sześciokrotnie Brzeg Dolny znalazł się w "Złotej Setce Samorządów", czyli najwięcej i najlepiej inwestujących samorządów według dziennika "Rzeczpospolita" oraz Ośrodka Badań Regionalnych.
W roku 2004 gmina zajęła 81 miejsce otrzymując tytuł "Mistrz Zrównoważonego Rozwoju", natomiast dwa lata później znalazła się na wysokim na 31 miejscu!
We wrześniu 2002 roku tygodnik "Wprost" zakwalifikował nas do 30 najlepszych polskich gmin. Tu wzięto pod uwagę aspekty rozwoju gminy oraz wielkość inwestycji. Pozytywnie oceniono m. in. system sprzedaży w latach 1996 - 2000 większości mieszkań komunalnych oraz odbudowę dolnobrzeskiej starówki po powodzi. Natomiast w maju 2003 roku dwutygodnik "Wspólnota" zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Badań Regionalnych zaliczył Brzeg Dolny do najwyższej kategorii - "A" małych miast najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów.


Współpraca zagraniczna
Aktywność samorządu lokalnego i naszych mieszkańców znajduje również odbicie we współpracy zagranicznej. Widać to na przykładzie kontaktów z miastami o podobnej jak nasza strukturze i wielkości zarówno w Europie Zachodniej, jak i Wschodniej. W roku 2001 gmina podpisała umowę partnerską z niemieckim miastem Barsinghausen koło Hanoweru, w roku 2003 z francuskim miastem Mont Saint Aignan. Współpraca z Niemcami i Francuzami już od kilku lat przynosi efekty, ze współpracy szkół rozszerzyła się na różne grupy zawodowe, artystyczne i kulturalne tych miast. Ta współpraca to dla nas niewątpliwie nowe wyzwanie – uczymy się wzajemnego poszanowania, kultury, tradycji i języka. Czerpiemy nowe pomysły... W Brzegu Dolnym na wzór działających od ponad 30 lat w Barsinghausen i Mont Saint Aignan stowarzyszeń europejskich, powstało Stowarzyszenie Miast Partnerskich i Europejskich Kontaktów Brzegu Dolnego, którego zadaniem jest rozwijanie i koordynacja kontaktów i współpracy na poziomie miast. Każda ze szkół w naszej gminie współpracuje z partnerami w Europie Zachodniej, a także Wschodniej - ze szkołami w Rosji, na Litwie, w Estonii czy Ukrainie. Szkoły dolnobrzeskie, według rankingu dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, mają najwięcej nawiązanych kontaktów w zakresie wymiany młodzieżowej i co warto podkreślić w roku 2003 obchodziliśmy jubileusz 10-lecia tej współpracy. W roku 2005 Brzeg Dolny podpisał umowę partnerską z ukraińskim miastem Kovel oraz rosyjskim Czerniachowskiem.

© 2005 Serwis www.brzegdolny.pl jest oficjalnym Serwisem Urzędu Miejskiego Brzegu Dolnego.